شما اینجا هستید

هیات مدیره و موسسان

سید علیرضا قهاری

سید علیرضا قهاری

متولد 1329 شیراز
اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1354
اخذ مدرك كارشناسی ارشد شهرسازی (طراحی شهری) از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1358
اخذ مدرك دوره مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی، تهران

هیات مدیره و موسسان